Đội ngũ giáo viên và nhân viên

 

Nội dung

Giáo viên

Nhân viên

Ghi chú

Số lượng:

- Dạy nhóm trẻ

- Dạy lớp mẫu giáo

38

9

29

14

- Cô nuôi: 09 (trong đó 1HĐT)

- Kế toán: 01

(là NVHĐ 68)

- Y tế: 01(là NVHĐ 68)

- Bảo vệ:  3

- Phục vụ:  01

- Biên chế 35 (GV:35;

Nhân viên : 0).

- Hợp đồng 68:  12 ( 6 cô nuôi, 3 bảo vệ, 01 kế toán, 01 NV Y tế

01 nhân viên phục vụ)

Trình độ đào tạo

- Tỷ lệ đạt trình độ đạt chuẩn

- Tỷ lệ đạt trình độ trên chuẩn

- Giáo viên đang học CĐ, ĐH

 

 

100%

 

17/38= 44,7%

 

9/38 = 23,7%

 

 

100%

 

10/14= 71,4 %

 

Định mức giáo viên /trẻ

- Nhà trẻ

- Mẫu giáo

 

 

9,5 cháu/cô

16,5 cháu/cô

 

 

 

62,4 cháu/cô nuôi

 

Tỷ lệ GV dạy giỏi cấp trường

24/38=63,1 %

5/14=35.7%

 

Tỷ lệ GV dạy giỏi cấp huyện trở lên

2/38= 5.3%

1/14 = 7,1%

 

Tỷ lệ  đạt lao động tiên tiến

4/38= 10,5 %

2/14 = 14,2%

 

Tỷ lệ  đạt  CSTĐ

1/38 = 2.6%

 

 

Số lượng GV, NV bị kỷ luật

0

0

 

Tỷ lệ  GV đạt khá trở lên theo chuẩn NN GVMN:

- Trong đó Tỷ lệ GV đạt xuất sắc theo chuẩn NN GVMN:

100%

 

 

6/38= 15.8%

 

 

Tỷ lệ  GV bị xếp loại kém theo chuẩn NNGVMN:

0

 

 

Tham gia các hoạt động chuyên môn, chuyên đề, hoạt động XH:

Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn, chuyên đề, hoạt động xã hội

 

 

Ứng dụng CNTT

21/38 =  55.3%

có trình độ tin học A trở lên.

2/14= 14.2%  có trình độ tin học A.

 

Quy hoạch phát triển đội ngũ, có kế hoạch bồi dưỡng tăng số lượng GV đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ đào tạo

Nhà trường luôn tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hiện có 9 giáo viên đang theo học ĐH trong đó có 6 GV sẽ tốt nghiệp ĐH vào cuối năm 2016).

 

Thực hiện chương trình bồi dưỡng TX, BD hè, chuyên đề

100% giáo viên tham gia chương trình bồi dưỡng chuyên đề do PGD và trà trường tổ chức. Hè năm 2016 có 37/38 GV tham gia tập huấn các chuyên đề đạt 97.4%. Số GV còn lại là 01 đồng chí nghỉ thai sản sẽ bồi dưỡng sau

Tỷ lệ  GV có kế hoạch và thực hiện tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

100% GV có kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.